Japan's Port – Magica Fish

Sakaimoto Port

Hamanocho 146-103, Sakaiminato, Tottori, Japan

Hachinohe Port

Numanodaira 19-5, Tamonoki Oaza Hachinohe, Aomori, Japan